เกี่ยวกับ LittleRAY


บริษัท ลิตเติลเรย์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2549 โดยคุณถิรพงศ์ บุญทะจิตต์ จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจเครื่องมือแพทย์ และความเชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ และจากการที่ต้องพบปะกับผู้ป่วยจำนวนมากซึ่งเป็นโรคภูมิแพ้ หืดหอบ และระบบทางเดินหายใจ ซึ่งปัญหาของโรคดังกล่าว ทำให้คุณถิรพงศ์ได้ศึกษาหาผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันการเกิดโรคดังกล่าวจึงได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ป้องกันไรฝุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น หมอน ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน เป็นต้น ซึ่งสินค้าดังกล่าวสามารถป้องกันไรฝุ่นได้เป็นอย่างดี โดยได้การรับรองจากสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์หลายสถาบัน
หลังจากการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้มาเป็นเวลานาน จึงได้ตัดสินใจผลิตสินค้าออกวางตลาด และได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก โดยบริษัทมีนโยบายเน้นคุณภาพของสินค้าเป็นสำคัญ ทำให้สินค้าได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
บริษัท ลิตเติลเรย์ จำกัด
14/2740 หมู่ 13 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร.02-922-7043 โทรสาร.02-907-3179 มือถือ 08-1720-2174
www.littleray.net E-mail: thirapong@littleray.net, thirapong.b@gmail.com

วัตถุประสงค์การก่อตั้ง / ภารกิจ / ธุรกิจ / วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์การก่อตั้ง : ลิตเติลเรย์ จะดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ มีนโยบายเน้นคุณภาพของสินค้าเป็นสำคัญ
ภารกิจ : ลิตเติลเรย์ จะดำเนินธุรกิจ คุณภาพสินค้าให้ลูกค้าได้รับความหลากหลายและความพึงพอใจในการเลือกซื้อสินค้า และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการบริการและคำแนะนำที่สุภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ ภายใต้ปรัชญาการให้บริการที่ดี สะดวกรวดเร็วกับลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับธุรกิจคู่ค้า รวมทั้ง ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน และความต้องการของลูกค้า มีการทำวิจัยตลาดและหาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ที่จะทำการผลิตในอนาคต
วิสัยทัศน์ :ลิตเติลเรย์ จะเป็นผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องนอนป้องกันโรคภูมิแพ้จากไรฝุ่นนาโน ที่มีมาตรฐานและคุณภาพในระดับสากล เพื่อความไว้วางใจ และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

โลโก้ และสีของบริษัท
เนื่องจากผู้ก่อตั้งเป็น นักอุปกรณ์ชีวการแพทย์ โลโก้ (เครื่องหมาย) ของลิตเติลเรย์ จึงเป็นรูปที่สื่อไปทางการแพทย์สะท้อนถึงวิทยาการที่ทันสมัย และมีความต่อเนื่องของการดำเนินงานอย่างไม่สิ้นสุด
โลโก้นี้เป็นรูปใบพัดที่สื่อถึงการหมุนของตัวกำเนิดลม(blower)ในเครื่องช่วยหายใจหรือจะสื่อเป็นเครื่องหมายทางรังสีก็ได้ และล้อมรอบด้วยเส้นโค้งที่สื่อถึงต่อเนื่องของการดำเนินงานอย่างไม่สิ้นสุด
สีหลักของโลโก้ของลิตเติลเรย์ คือ สีเขียวเพียงสีเดียว ซึ่งสื่อถึงความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายไปจนถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 4 มกราคม 2550 ทุนจดทะเบียนเป็น 500,000.00 บาท เรียกชำระแล้ว 500,000.00 บาท

ประวัติความเป็นมา
บริษัท ลิตเติลเรย์ จำกัด มีแนวคิดที่จะแก้ปัญหาผู้ป่วยโรคหืดที่มีรายได้ต่ำ ให้ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีทัดเทียมกัน ซึ่งจากข้อมูลจากสมาคมโรคหืดพบว่า ในประเทศตะวันตกนั้น มีผู้ที่เป็นโรคหืดเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศ สหรัฐอเมริกา มีการสำรวจในระยะ 10 ปี พบว่ามีอัตราการเพิ่มขึ้นถึง 42% เมื่อสำรวจ ในปี พ.ศ.2536-2537 ก็ทราบว่ามีผู้ป่วยในประเทศสหรัฐอเมริกาถึง 13-14 ล้านคน ซึ่งเสียชีวิตถึงปีละ 2,000 คน มีการใช้บริการในโรงพยาบาล 1.8 ล้านครั้ง /ปี บริการ ทางการแพทย์เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า รวมถึงมีค่าใช้จ่ายต่อปีหนึ่ง ๆ ถึง 5 พันล้านเหรียญ สหรัฐ หรือ ประมาณ 2 แสนล้านบาท ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหา ที่สำคัญสำหรับ ประเทศมากทีเดียว
ส่วนในประเทศไทยนั้น มีประชากรที่เป็นโรคหืดประมาณ 3 ล้านคน หรือร้อยละ 5 ของประชากรเท่าที่มีการศึกษาไว้ มีผู้ป่วยเสียชีวิตปีละเกือบ 1,000 คน ซึ่ง 2 ใน 3 ของผู้ป่วยทั้งหมดมักจะมีอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคภูมิแพ้ด้วยเช่นกัน และโดยส่วน ใหญ่แล้ว โรคหืดมักจะพบในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ที่น่าสนใจก็คือ จะเกิดขึ้นใน เด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง ซึ่งจะเริ่มเป็นได้ตั้งแต่ 2 ถึง 5 ขวบแรก ในขณะที่ผู้ใหญ่ จะเริ่มประมาณ 30 ปีขึ้นไป
สาเหตุมี 2 ประการ
1. กรรมพันธุ์ ร้อยละ 40 เมื่อสืบประวัติในครอบครัว จะพบว่ามีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
2. สิ่งแวดล้อม เป็นตัวการที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งควบคู่ไปกับกรรมพันธุ์ เช่น สิ่งแวดล้อมในบรรยากาศภายนอก ในสถานที่ประกอบอาชีพ หรือ ในบ้าน จะพบว่า ไรฝุ่น สัตว์เลี้ยง แมลงสาบ หรือ เชื้อราต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนสามารถทำให้ผู้ป่วย โรคหืด มีแนวโน้มที่จะเกิดโรคหืดขึ้นได้ทั้งนั้น
ลักษณะการจับหืดที่รุนแรงที่อาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ คือ เมื่อเกิดอาการแล้วปล่อย ให้อาการรุนแรงมากขึ้น โดยไม่รีบรักษาคน ไข้จะมีอาการเหนื่อยมากเนื่องจาก หลอดลมตีบมาก อาจจะใช้กล้ามเนื้อคอเพื่อช่วยในการหายใจจะ เห็นว่าคนไข้จะ ต้องออกแรงหายใจมากทีเดี่ยว พูดได้ไม่เต็มประโยคเพราะเหนื่อย ถ้าเป็นมาก ๆ ก็อาจ จะสับสนไม่ค่อยรู้สึกตัว ชีพจรเต้นเร็วเกินกว่า 120 ครั้ง อาจจะมีรีมฝีปากเขียว เล็บเขียว เพราะออกซิเจนน้อยลง ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ป่วยในกลุ่มนี้มักสูดยาแล้วไม่ดีขึ้น และจะนำไปสู่การจับหืดที่รุนแรง
ทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่า การจับหืดที่รุนแรงสามารถทำให้เสียชีวิตได้ เพราะฉะนั้น ผู้ป่วยทุกคนควรจะต้องประเมินความรุนแรง ของโรคหืดซึ่งโดยส่วนมาก คนไข้ โรคหืดมักเกรงใจคนรอบข้าง ประเมินความรุแรงไม่ถูกว่าต้องมาโรงพยาบาลเมื่อไร ผู้ป่วยที่เสียชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นเพราะมาถึงโรงพยาบาลล่าช้า คนไข้มีประวัติ ความ รุนแรงต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเกินกว่า 2 ครั้ง ในปีที่ผ่านมา หรือเคยรักษา ด้วยการใส่ท่อหายใจ กลุ่มนี้มักเกิดการจับหืดที่รุนแรงขึ้นและมักเสียชีวิตได้
จากเหตุผลดังกล่าวทำให้บริษัท ลิตเติลเรย์ จำกัด จึงได้ผลิตเครื่องนอนป้องกันโรคภูมิแพ้จากไรฝุ่นที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ซึ่งจะเน้นในเรื่องสุขภาพและราคาพอที่จะหาซื้อได้ ซึ่งสภาวะในปัจจุบันเครื่องมือแพทย์เป็นสินค้าที่ถูกนำเข้าทั้งหมด ซึ่งในประเทศไทยเองยังไม่อาจผลิตได้ และยังมีราคาแพงอีกด้วย ซึ่งนโยบายหลักของบริษัท จะเน้นหนักถึงการผลิตเพื่อลดการนำเข้าและเสียดุลทางการค้ากับต่างประเทศ อีกทั้งยังส่งผลให้ผู้ป่วยที่มีงบประมาณน้อย หาซื้อได้ง่ายและราคาถูก รวมถึงการบริการอย่างถูกต้องรวดเร็วและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับตัวผู้ป่วยเอง ทางบริษัทมีสินค้าที่จะผลิตหลายรายการ อธิเช่น หมอนและปลอกหมอนทำความสะอาดตัวเองและช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และยีสต์ โดยใช้นาโนเทคโนโลยี

คุณสมบัติของผ้ากันไรฝุ่น LittleRAY
1. ตัวไรไม่สามารถเจาะไชผ่านผ้าจากทางด้านบน(face)และด้านล่าง (back) ของผ้าได้ (No mite penetration) วิเคราะห์โดยวิธี Heat escape method
2. ตัวไรไม่สามารถเจาะไชผ่านผ้าจากทางด้านบน(face)และด้านล่าง (back) ของผ้าได้ (No mite penetration) วิเคราะห์โดยวิธี Siriraj chamber method
3. สามารถกั้นสารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่นได้ 99.9% (%Protection=99.9) วิเคราะห์โดยวิธี Two-site monoclonal antibody based-ELISA
4. สามารถกั้นฝุ่นได้ 0.03% (% dust leak)หรือ 99.97%
5. สามารถกั้นสารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่นได้ 99.9% (%Protection=99.9) หลังมาตรฐานการซัก 10 ครั้งวิเคราะห์โดยวิธี Two-site monoclonal antibody based-ELISA
6. สามารถกั้นฝุ่นได้ 0.03% (% dust leak)หรือ 99.97% หลังมาตรฐานการซัก 10 ครั้ง
7. ตัวไรไม่สามารถเจาะไชผ่านผ้าจากทางด้านบน(face)และด้านล่าง (back) ของผ้าได้ (No mite penetration) หลังมาตรฐานการซัก 10 ครั้ง วิเคราะห์โดยวิธี Heat escape method
8. ตัวไรไม่สามารถเจาะไชผ่านผ้าจากทางด้านบน(face)และด้านล่าง (back) ของผ้าได้ (No mite penetration) หลังมาตรฐานการซัก 10 ครั้ง วิเคราะห์โดยวิธี Siriraj chamber method
9. การซึมผ่านของอากาศ 0.42 ลบ.ซม/วินาที/ตร.ซม
10. ความแตกต่างของแรงดัน ระหว่างผิวหน้าผ้า ทั้ง 2 ด้าน 20 มิลลิเมตรของน้ำ

 

 

 
2006  © Little Ray Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact webmaster@littleray.net :: Power by